Pagsasanay sa Kahandaan sa Trabaho ng Kabataan


Nagbibigay ng mga kasanayan sa mga mag-aaral ng ELL upang makatulong na makakuha at mapanatili ang trabaho.

Inihanda ng YJRT ang 15 hanggang 20 taong gulang na may mababang kita sa Latino English Language Learn (ELL) na kabataan para sa trabaho o post-pangalawang edukasyon pagkatapos ng high school sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa mga kasanayan sa trabaho, suporta sa akademiko, edukasyon sa literasiyang pinansyal, mga proyekto ng pangkat para sa propesyonal na pag-unlad, at paglalagay ng internship . Ang mga mag-aaral ay lumahok sa mga aktibidad ng programa nang hindi bababa sa isang beses sa isang linggo sa taong akademiko. Ang mga magulang ay nakatala sa mga pagawaan ng paglahok ng magulang at mga klase sa Pagpapalakas ng Pananalapi. Sa loob ng 10 buwan na programa, malalaman ng mga kalahok ang tungkol sa pagtutulungan ng koponan, ipagpatuloy ang pagsusulat, pakikipanayam, at marami pa.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin kami dito o makipag-ugnay kay Liliana Paredes sa lparedes@elcentrodelaraza.org o (206) 957-4636.