Food Bank


Buksan ang tatlong araw sa isang linggo sa lahat ng mga pamilya sa lugar ng Seattle.

Bukas sa lahat ang Food Bank ng El Centro de la Raza. Sa pagtatangkang matiyak na mayroon kaming sapat na pagkain para sa lahat, nagpapataw kami ng limitasyon sa bilang ng mga lingguhang pagbisita: isang beses bawat linggo para sa mga regular na pamamahagi, at isang beses bawat linggo para sa mga pamamahagi ng "mga kalakal." Dahil sa Covid-19, walang mga paghihigpit sa zip code para sa mga kalakal hanggang sa susunod na abiso.

Mga Kasalukuyang Oras (mangyaring magdala ng isang photo ID):
Ang Miyerkules ay para sa mga Matatanda at ang mga taong limitado sa kadaliang kumilos
Huwebes 10 am-12pm at 2 pm-4pm
Biyernes 10 am-12pm at 2 pm-4pm

Pre-Covid na mga pangyayari:
Nagbibigay ang aming Food Bank ng masustansya, pang-emergency at pandagdag na pagkain sa mga indibidwal na may mababang kita at mga pamilya sa lugar ng Seattle tatlong araw sa isang linggo. Ang Food Bank ay tumutulong din sa mga tao sa pag-secure ng mga selyo ng pagkain at iba pang mga hindi pang-emergency na mapagkukunan ng pagkain, at nagbibigay ng edukasyon sa nutrisyon. Ang El Centro de la Raza Food Bank ay bukas sa lahat. Upang matiyak na mayroon kaming sapat na pagkain para sa lahat, pinapayagan ang bawat pamilya na isang pagbisita sa isang linggo. Bilang karagdagan, tuwing Biyernes ng umaga namamahagi kami ng pagkain mula sa gobyerno o "mga kalakal."

Pre-Covid Oras ng Operasyon (mangyaring magdala ng photo ID):
Miyerkules 3: 30-6: 30pm
Thursday 9:00am-12:00pm and 1:30-4:00pm
Biyernes 2: 00-4: 00pm

Pamamahagi ng mga Kalakal (mangyaring magdala ng photo ID):
Biyernes 10:00 am-12:00pm