Programa ng Mga Benepisyo ng Pamahalaan


Tinutulungan ng Government Benefits Program ang mga beterano, nakatatanda at mga miyembro ng komunidad na mahihina na naninirahan sa King County na mag-aplay at makatanggap ng mga pampublikong benepisyo.  

Maaaring tumulong ang Government Benefits Navigator sa pag-apply para sa Food Assistance, Health Insurance, Veterans Benefits, Unemployment Applications, Social Security, Affordable Housing, Energy Assistance at Medical and Family Leave of Washington.  

Ang Mga Benepisyo ng Pamahalaan ay maaaring magbigay ng suporta, patnubay at pamamahala ng kaso sa bawat kaso at maaaring tumulong sa mga apela sa mga desisyon sa kawalan ng trabaho. Mangyaring Makipag-ugnayan kay: Karen Calvo (Espanol at English) sa 360-986-7016 o kcalvo@elcentrodelaraza.org.