Mga Kinalabasan at Epekto


Tingnan ang aming taunang mga ulat at listahan ng mga kinalabasan ng programa.

Taunang Mga Ulat:

Ang El Centro de la Raza ay nagsasagawa ng Pagsusuri sa Pangangailangan ng Komunidad bawat tatlong taon. Tingnan ang aming 2020-2021 Community Needs Assessment dito.

Nagsusumikap ang El Centro de la Raza na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga tao. Gumagamit kami ng mga tool sa pagsusuri upang matiyak na ang nasusukat na pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng mga serbisyong ibinibigay namin. Ang bawat isa sa mga programa ng El Centro de la Raza ay tumutulong sa mga kalahok na umunlad patungo sa isang Core na Kinalabasan:

 1. Natutugunan ng mga tao ang kanilang pangunahing mga pangangailangan sa pagkain
 2. Ang mga taong lumilipat sa kawalan ng tirahan ay nakakatiyak ng permanenteng tirahan
 3. Ang mga kabataan at matatanda ay nakakakuha ng mga kasanayan sa paghahanap ng trabaho, nagkakaroon ng trabaho at nagpapanatili ng mga trabaho
 4. Mababa at katamtaman ang kita ng mga tao sa pag-aari ng bahay
 5. Ang mga tao ay nagbabawas ng utang, nagpapabuti ng kredito, nagdaragdag ng pagtitipid at gumagamit ng pantay na mga serbisyo sa pagbabangko
 6. Naaabot ng mga may-ari ang resolusyon upang maiwasan ang foreclosure
 7. Matagumpay na muling pinansyal ng mga may-ari ng bahay ang kanilang mga tahanan
 8. Ang mga sanggol / maliliit na bata ay nakakatugon sa mga milestones sa pag-unlad
 9. Ang mga maliliit na bata ay handa na pumasok sa kindergarten
 10. Ang mga mag-aaral ay nagkakaroon / nagpapalakas ng mga kasanayan at / o mga nakagawian na sumusuporta sa tagumpay sa akademya
 11. Ang mga mag-aaral na napalayo sa edukasyon ay nag-aaral ng progreso
 12. Ang mga matatandang matatanda ay nagpapanatili ng pinakamataas na posibleng kalidad ng buhay
 13. Ang mga tao ay nakakakuha / nagpapabuti ng mga kasanayan sa wikang Ingles at literacy
 14. Ang mga magulang / tagapag-alaga ay lumahok sa pag-aaral ng mga bata
 15. Ang pakikipagsosyo sa komunidad ay nagtataguyod ng tagumpay ng mga bata
 16. Ang mga kabataan ay hinihikayat at mas handa na ituloy at / o mag-enrol sa post-pangalawang edukasyon
 17. Ang mga indibidwal at pamilya na nasa krisis ay tumatanggap ng agarang impormasyon, referral at serbisyo
 18. Makisali sa mga pamilyang Latino at miyembro ng pamayanan sa pagtataguyod sa Juvenile Justice at mga pagbabago sa patakaran
 19. Dagdagan ang pag-access at kamalayan ng mga serbisyo ng tao, pabahay, at mga mapagkukunang pangkalusugan para sa lahat ng mga Beterano
 20. Tumatanggap ang mga tao ng pag-access sa mga ligal na serbisyo
 21. Tumatanggap ang mga tao ng pag-access sa mga serbisyo sa paghahanda ng buwis
 22. Sa panganib na asahan ang mga ina na makatanggap ng mga serbisyong may kakayahan sa kultura
 23. Dagdagan ang mga propesyonal, dalubhasa at mga boluntaryo sa pamayanan upang palakasin ang isang napapanatiling programa ng boluntaryo
 24. Bawasan ang paninigarilyo sa mga komunidad na may kulay
 25. Ang mga tao ay nagtataguyod para sa patas na pag-unlad na nakatuon sa transit
 26. Nakukuha ng mga kasanayan sa teknolohiya ang kabataan
 27. Bigyan ang mga tao ng permanenteng abot-kayang tirahan
 28. Buuin ang "Minamahal na Komunidad" sa pamamagitan ng mga kaganapang pangkulturang, pagdiriwang at tradisyon
 29. Ang mga tao ay gumagawa ng mas malusog na mga pagpipilian sa pagkain