Chào mừng / Bienvenidos


Là một tổ chức có trụ sở trong cộng đồng người Latinh ở Bang Washington, El Centro de la Raza (Trung tâm dành cho mọi người thuộc mọi chủng tộc) có sứ mệnh xây dựng Cộng đồng những người yêu quý thông qua việc thống nhất tất cả các thành phần chủng tộc và kinh tế; tổ chức, trao quyền và bảo vệ các quyền con người cơ bản của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội; và mang lại ý thức phản biện, công lý, nhân phẩm và công bằng cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Quyên góp ngay bây giờ!

Tìm hiểu thêm

Trợ giúp

Tài nguyên xã hội & giáo dục

Trợ giúp

Tham Gia

Tình nguyện viên giúp chúng tôi đạt được mục tiêu

Tham Gia

Cho

Các nhà tài trợ Giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng của chúng tôi

Cho

Bức tranh tường của chúng tôi


Lịch sử của chúng tôi, cộng đồng của chúng tôi. Nuestra Historia, Nuestra Comunidad cung cấp tài liệu diễn giải cho các tác phẩm nghệ thuật và các sự kiện từ lịch sử của El Centro de la Raza. El Centro de la Raza được thành lập vào năm 1972 với sự chiếm đóng trong hòa bình của tòa nhà Beacon Hill School. Kể từ khi thành lập, El Centro de la Raza đã phục vụ cộng đồng người Latinh và các cộng đồng đa dạng khác. Trong suốt lịch sử của mình, El Centro de la Raza đã đoàn kết với nhiều phong trào công bằng xã hội. Nuestra Historia, Nuestra Comunidad làm sáng tỏ tác phẩm nghệ thuật và tiếng nói từ những phong trào này, tiếp tục định hình tổ chức cho đến ngày nay. Tìm hiểu thêm.