Phương tiện truyền thông


Đối với các yêu cầu về phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ:

Dulce Gutierrez Vasquez
Trợ lý điều hành
(206) 957-4605
dgvasquez@elcentrodelaraza.org