Lớp học nấu ăn


Lớp học nấu ăn La Cocina đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. 

Tất cả số tiền gây quỹ thông qua Lớp học Nấu ăn La Cocina đều được dùng để mang lại lợi ích cho Chương trình Sức khỏe Dinh dưỡng Cao cấp của El Centro de la Raza. Nếu bạn muốn đóng góp cho chương trình, vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Nếu có thắc mắc về các lớp học hoặc để trở thành người hướng dẫn lớp học, vui lòng gửi email tới events@elcentrodelaraza.org hoặc gọi (206) 957-4649.

Để có cơ hội tình nguyện, vui lòng gửi email cho Mandela Gardner theo địa chỉ Volunte@elcentrodelaraza.org

Vị trí: 

Nhà bếp của Trung tâm Văn hóa Centilia tại El Centro de la Raza

1660 S Lễ hội Roberto Maestas ST | Seattle, WA 98144