Đăng ký để bình chọn!


El Centro de la Raza tin tưởng vào quyền bầu cử của con người và dân sự của bạn. Đó là công cụ mạnh mẽ nhất của bạn để tạo ra sự thay đổi xã hội. Vui lòng đăng ký bình chọn bên dưới nếu bạn chưa tham gia và tham gia eNewsletter của chúng tôi để biết thông tin về công việc của chúng tôi và lời nhắc bình chọn.

Bạn có đăng ký bỏ phiếu ở Washington không? Tìm ra rất dễ dàng. Đi đến VoteWA.gov để xem trạng thái đăng ký cử tri của bạn và đăng ký bỏ phiếu bằng các liên kết tùy chỉnh của chúng tôi:

Anh - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR or
Người Tây Ban Nha - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=es

Để tình nguyện giúp đăng ký cử tri hoặc tiếp cận giáo dục cử tri, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Tình nguyện của chúng tôi tại mgardner@elcentrodelaraza.org hoặc (206) 957-4602.