Chương trình phát triển lực lượng lao động


Hỗ trợ những người có thu nhập thấp, thất nghiệp đảm bảo việc làm.

Là một phần của Trung tâm Cơ hội Kinh doanh (BOC), Chương trình Lực lượng Lao động cung cấp khả năng tiếp cận rộng rãi, giới thiệu giáo dục và hỗ trợ đăng ký vào các chương trình học nghề và tiền học nghề có liên quan trong các ngành liên quan đến cảng. Những người tham gia sẽ nhận được đánh giá trực tiếp về sở thích và khả năng của họ để giúp xác định cơ hội tốt nhất cho họ. Thông qua chương trình, những người tham gia có thể có được việc làm lâu dài trong các ngành hàng hải, xây dựng hoặc các ngành công nghiệp xanh như xếp dỡ hàng hóa, hậu cần, đánh bắt thương mại, chế biến hải sản, đóng tàu, sửa chữa và bảo dưỡng tàu, tất cả đều có thu nhập hàng năm là 80,000 USD + mỗi năm. Dự án này tập trung vào những người Latinh có thu nhập thấp, người nhập cư và những người nói tiếng Anh hạn chế.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chúng tôi ở đây hoặc liên hệ với Daniel Ruiz, Điều phối viên Chương trình Lực lượng Lao động tại druiz@elcentrodelaraza.org hoặc (206) 823-5468.