Chương trình trao quyền tài chính


Thông tin và kỹ năng để cải thiện tín dụng, giảm nợ và tăng tiết kiệm.

El Centro de la Raza là cơ quan được Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở Hoa Kỳ (HUD) chứng nhận và các dịch vụ được cung cấp bởi các Tư vấn viên Gia cư được Chứng nhận. Mục đích của chúng tôi là giáo dục tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đến trung bình nhằm tăng cường năng lực tài chính và giúp họ đạt được các mục tiêu kinh tế, bao gồm cả việc mua nhà của riêng mình. Chương trình Trao quyền Tài chính cung cấp giáo dục nhóm và tư vấn cá nhân về các chủ đề như nhà ở, ngân sách, tín dụng, quản lý tiền, tiết kiệm, giảm nợ và hơn thế nữa.

Các dịch vụ Trao quyền Tài chính như sau:

Tư vấn trực tiếp: Các cá nhân có thể lên lịch một buổi làm việc trực tiếp với Cố vấn Gia cư được Chứng nhận để được hỗ trợ về tình hình tài chính cụ thể của họ. Cuộc thảo luận có thể tập trung vào việc lập ngân sách, xây dựng tín dụng, tiết kiệm, trả nợ, mua nhà, tín dụng kinh doanh hoặc bất kỳ chủ đề tài chính nào khác được đưa ra.

Vòng kết nối cho vay: Cho phép những người có thu nhập thấp đến trung bình tạo dựng thành công tài sản và tăng sự ổn định kinh tế. Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Quỹ Tài sản Sứ mệnh, các vòng kết nối cho vay nâng cao tiến độ của người tham gia đối với các mục tiêu tài chính cá nhân và hộ gia đình như tăng tiết kiệm, giảm nợ, xây dựng tín dụng và tiếp cận các khoản vay cá nhân.

Giáo dục về Phòng tránh xiết nhà & Người mua nhà lần đầu: Hội thảo trên web này cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình mua nhà, cũng như các khái niệm chính về khoản vay mua nhà. Những người tham gia học biết cách họ có thể ngăn chặn việc xiết nhà và không bị mất nhà nếu họ ở trong tình huống vỡ nợ. Vào cuối lớp học, những người tham dự nhận được chứng chỉ có giá trị trong hai năm cho phép họ tiếp cận các chương trình mua nhà của Ủy ban Tài chính Nhà ở Washington.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Janet Torres-Garcia | jtgarcias@elcentrodelaraza.org hoặc (206) 671-8860

Aaron Rodríguez | arodriguez@elcentrodelaraza.org hoặc (206) 957-4636

Denisa Aitonean | daitonean@elcentrodelaraza.org hoặc (206) 671-8861