Người tìm đường: Tìm, Ổn định và Kết nối Cựu chiến binh da màu


Hỗ trợ cho các cựu chiến binh da màu từng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.

Tại El Centro de la Raza, chương trình Người tìm đường cho Cựu chiến binh da màu của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiếp cận, cấp cứu và giới thiệu cho tất cả các cựu chiến binh với trọng tâm là hỗ trợ các cựu chiến binh da màu và gia đình của họ sống ở Quận King.

Nhiều thành viên trong cộng đồng của chúng tôi đã phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và trở về nhà chỉ để đấu tranh tiếp cận những lợi ích mà họ kiếm được. Để giải quyết vấn đề này, El Centro de la Raza đã thông qua Chương trình Tiếp cận Tăng cường của Quận King cho các Cựu chiến binh Da màu. Chương trình của chúng tôi cam kết kết nối Cựu chiến binh và gia đình của họ với các lợi ích liên bang, tiểu bang và địa phương mà họ được hưởng khi phục vụ tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tiếp, giới thiệu tài nguyên và hướng dẫn tài nguyên tùy chỉnh để hỗ trợ Cựu chiến binh về nhà ở, thực phẩm, nộp đơn yêu cầu bồi thường, khiếu nại quyết định của VA, tiếp cận PTSD, quản lý khủng hoảng và điều trị Chấn thương tình dục trong quân đội, hỗ trợ việc làm và nhiều dịch vụ có sẵn cho cư dân Quận King.

Bấm vào đây để xem tờ rơi của chúng tôi.

Liên hệ:

Laura Aguilar, Người tìm đường cho Cựu chiến binh da màu (Quận King) tại (360) 986-7046 / laguilar@elcentrodelaraza.org.