Phòng chống trục xuất


Cung cấp các dịch vụ ngăn chặn việc đuổi nhà cho các hộ gia đình đủ điều kiện để tránh mất nhà ở

Chương trình Phòng chống Trục xuất cung cấp các dịch vụ cho các hộ gia đình đủ điều kiện để ngăn ngừa mất nhà ở và ngăn chặn tình trạng vô gia cư. Các hộ gia đình đủ điều kiện là những hộ đã nhận được thông báo trục xuất, hiện đang ở và có nguy cơ mất nhà ở, đang ở Seattle, và không nằm trong Mục 8 hoặc tài sản tín dụng thuế thu nhập thấp. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối mọi người với các nguồn lực và giải pháp trong những lúc cần thiết để giúp các gia đình ổn định nhà ở. Mỗi người nộp đơn sẽ được đánh giá để xác định tính đủ điều kiện cho từng loại hỗ trợ. Những người tham gia phải sẵn sàng tham gia một số hội thảo và lớp học khi cần thiết.

Vui lòng liên hệ với Virginia Culbertson theo số (206) 957-4618 hoặc virginia@elcentrodelaraza.org.