Người kết nối cộng đồng trong Ngân hàng thực phẩm


Chi phí sinh hoạt cao ở Seattle khiến nhiều gia đình khó lựa chọn giữa việc trả tiền nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tiện ích và thực phẩm.

Chương trình Community Connector giúp những người tham gia ngân hàng thực phẩm đăng ký các phúc lợi và dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của họ bao gồm SNAP (Phiếu thực phẩm), chương trình chiết khấu tiện ích, chương trình hỗ trợ năng lượng, sức khỏe táo, điện thoại di động miễn phí và internet giá rẻ, v.v. Những người tham gia ngân hàng thực phẩm có quyền truy cập và nhận các lợi ích và dịch vụ khi tiếp cận thực phẩm tại Ngân hàng Thực phẩm El Centro de la Raza.

Vui lòng liên hệ: Katie Yuen (tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Anh, Tây Ban Nha) theo số 206-717-0093 hoặc kyuen@elcentrodelaraza.org.