Chương trình Tiếp cận Tiêu chuẩn Lao động


Chúng tôi giúp người lao động về lương tối thiểu, ăn cắp tiền lương và các vấn đề về thời gian nghỉ ốm được trả lương.

Chương trình Tiêu chuẩn Lao động của chúng tôi giúp người lao động về mức lương tối thiểu, ăn cắp tiền lương và các vấn đề về thời gian nghỉ ốm được trả lương. Vui lòng liên hệ với Enrique theo số (206) 973-4290 hoặc eespinosa@elcentrodelaraza.org để tìm hiểu thêm.

Nuestro programma de normas labrales ayuda a trabajadores con problemas de salario mínimo, robo de salario, y pago por ausencia de enfermdad. Póngase en contacto con Enrique al (206) 973-4290 o eespinosa@elcentrodelaraza.org để tìm hiểu thêm.

El Centro de la Raza tự hào được hợp tác với Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động Seattle (OLS) để cung cấp dịch vụ tiếp cận và giáo dục về các tiêu chuẩn lao động của Seattle. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về OLS, vui lòng liên hệ với OLS theo số 206-256-5297 hoặc truy cập trang web của OLS tại https://www.seattle.gov/laborstandards.