Hệ thống điều hướng


Hệ thống Điều hướng cung cấp hỗ trợ điều hướng trực tiếp cho các gia đình để tiếp cận các nhu cầu của họ và giúp họ làm việc theo cách của họ thông qua hệ thống thích hợp.  

System Navigators cung cấp hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em sống ở Seattle, để cha mẹ được trao quyền và thanh thiếu niên có thể chuyển tiếp thành công sang tuổi trưởng thành.

Hệ thống Điều hướng cung cấp hỗ trợ điều hướng trực tiếp cho các gia đình để tiếp cận các nhu cầu của họ và giúp họ làm việc theo cách của họ thông qua hệ thống thích hợp. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về việc làm bao gồm xây dựng sơ yếu lý lịch và cách tìm kiếm việc làm hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ kết nối các gia đình với các nguồn tài nguyên và cách tìm kiếm nhà ở giá cả phải chăng. Hướng dẫn về quản lý tiền bạc, vận chuyển, tiếp cận thực phẩm, phân biệt đối xử, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và lập kế hoạch đại học. Chúng tôi cũng hỗ trợ đăng ký chương trình chiết khấu tiện ích và internet giá rẻ.

Vui lòng liên hệ: Daniela Lizarraga (tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh) theo số (206) 957-4647 hoặc dlizarraga@elcentrodelaraza.org.