Thuốc lá, Thuốc lá điện tử, Phòng chống Sử dụng Cần sa và Hơi nước