Bạn muốn biết điều gì đang xảy ra tại El Centro de la Raza? Bản cập nhật eNewsletter của chúng tôi và các nguồn cấp dữ liệu khác nhau sẽ cho bạn biết tất cả về những thành công của chúng tôi, các sự kiện sắp tới và hơn thế nữa. Kiểm tra lại thường xuyên để biết tin tức mới nhất hoặc đăng ký số thứ tự đưa thơ để nhận eNewsletter và các bản cập nhật của chúng tôi.