Lớp học nấu ăn


Tại thời điểm này, tất cả các Lớp học Nấu ăn La Cocina đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới. 

Tất cả số tiền gây quỹ thông qua Lớp học Nấu ăn La Cocina đều được dùng để mang lại lợi ích cho Chương trình Sức khỏe Dinh dưỡng Cao cấp của El Centro de la Raza. Nếu bạn muốn đóng góp cho chương trình, vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của bạn trong thời gian này.

ĐÃ ĐĂNG KÝ: 3/21 Picadillo, Tortillas và Empanadas

ĐÃ ĐĂNG KÝ: 4/18 Ceviche & Churros

Bạn có muốn trở thành người hướng dẫn cho một lớp học trong tương lai không? Gửi email cho Ariana Dorshkind theo địa chỉ events@elcentrodelaraza.org.

Để có cơ hội tình nguyện, vui lòng gửi email cho Mandela Gardner theo địa chỉ Volunte@elcentrodelaraza.org

Vị trí: 

Nhà bếp của Trung tâm Văn hóa Centilia

El Centro de la Raza

1660 S Roberto Maestas Festival St

Seattle, WA 98144

Không gian có hạn - đăng ký ngay bây giờ! Bạn cũng có thể đăng ký bằng cách gọi (206) 957-4649 hoặc gửi email tới events@elcentrodelaraza.org.