Tình Nguyện


Các tình nguyện viên của chúng tôi là mạch máu của El Centro de la Raza. Nhiều tình nguyện viên trước đây đã tham gia vào các chương trình của chúng tôi, nhưng nhiều người cũng đã tìm hiểu về tổ chức của chúng tôi và chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ. Chúng tôi có các cơ hội tình nguyện dành cho các cá nhân, nhóm và những người nói tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha muốn trở thành một phần của cộng đồng El Centro de la Raza.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi!

Nhấn vào đây để xem các cơ hội tình nguyện hiện tại của chúng tôi. (En español aquí.)

Để biết thêm thông tin về những cơ hội này, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Tình nguyện của chúng tôi theo số (206) 957-4602 hoặc TNV@elcentrodelaraza.org.

Đối với dịch vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án: vui lòng liên hệ với Người quản lý Cơ sở vật chất của chúng tôi theo số (206) 957-4603 hoặc Cơ sở vật chất@elcentrodelaraza.org.

Để biết thông tin thực tập, vui lòng liên hệ mgardner@elcentrodelaraza.org.

Ứng dụng tình nguyện viên:

Cơ hội AmeriCorps

El Centro de la Raza hiện có nhiều vị trí của AmeriCorps bắt đầu từ Mùa thu 2022! Các vị trí bao gồm:

Nhấp vào các liên kết ở trên để đăng ký hoặc gửi email TNV@elcentrodelaraza.org để biết thêm thông tin chi tiết.

Tuyên bố về Triết lý và Chính sách Tình nguyện: