Ban điều hành


Hội đồng quản trị bao gồm 15 thành viên với nhiệm kỳ hội đồng quản trị kéo dài ba năm.

BAN CHẤP HÀNH

Roxana Amaral - Chủ tịch
Học viện thợ mộc Tây Bắc của Washington

Emma Catague - Phó chủ tịch
Trung tâm cộng đồng Philippines

Pablo Mendoza - Thủ quỹ
Thành phố Seattle

Victoria Kill - Thư ký
Đại học Seattle

Norma Cuevas - Nghị sĩ
Trường tiểu học Sierra Heights

THÀNH VIÊN LỚN

Gil Adame
Bộ lạc da đỏ Muckleshoot

Juan Cotto
BloodworksNW

Mục sư Tiến sĩ Robert L. Jeffrey, Sr.
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Martha Jimenez
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Cielo Martinez
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Elena Montalvo
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Alexandra Narvaez
Luật sư tư vấn pháp lý cho thanh thiếu niên và trẻ em

Thị trưởng Juan Orozco
Tình nguyện viên cộng đồng

Milvia Pacheco
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Ramon Soliz
Dịch vụ nhân sự đã nghỉ hưu, Quận King