Ban điều hành


Hội đồng quản trị bao gồm 15 thành viên với nhiệm kỳ hội đồng quản trị kéo dài ba năm.

BAN CHẤP HÀNH

Roxana Amaral - Chủ tịch
Giám đốc Hợp tác của Học khu về Kỷ luật Tốt

Emma Catague - Phó chủ tịch
Trung tâm cộng đồng Philippines

Pablo Mendoza - Thủ quỹ
Thành phố Seattle

Victoria Kill - Thư ký
Đại học Seattle

Norma Taylor - Parlimentarian
Trường tiểu học Sierra Heights

THÀNH VIÊN LỚN

Juan Cotto
BloodworksNW

Sean Daniels
Hội đồng bộ lạc Muckleshoot

Mục sư Tiến sĩ Robert L. Jeffrey, Sr.
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Elena Montalvo
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Alexandra Narvaez
Luật sư tư vấn pháp lý cho thanh thiếu niên và trẻ em

Juan Orozco
Tình nguyện viên cộng đồng

Mivia Pacheco
Đại diện Người tham gia Dịch vụ

Ramón Soliz
Dịch vụ nhân sự đã nghỉ hưu, Quận King